Ledenvergadering 2006

Verslag algemene ledenvergadering van de Rohac op 19 september 2006

1. Pieter Bartelse opent de vergadering en heet iedereen welkom. De vergadering heeft een agenda met de volgende punten:

a.  Hij deelt de aanwezige leden mee dat hijzelf en Frans Smits aftreden als bestuurslid. Het bestuur stelt voor in hun plaats Daan Peters als voorzitter en Ed Bijster als secretaris te benoemen. Overigens zal Pieter Bartelse de site blijven beheren en hij houdt zich warm aanbevolen voor verslagen van ritten, opgaven van uitslagen etc. Deze kunt u aan hem sturen of aan info@rohac.nl.

b. De penningmeester heeft aan de kascontrole commissie te kennen gegeven dat het saldo van de bankrekening ongeveer %u20AC 4.500,- bedraagt zodat de vereniging (ogenschijn lijk want er volgt een jubileumjaar in 2008) er warmpjes bijzit. Het voorstel is de penningmeester over het jaar 2005 decharge te verlenen.

c. Het bestuur stelt voor over het verenigingsjaar 2006 geen contributie te innen. Voor 2007 zal de contributie van %u20AC 25,- ’s jaars opnieuw worden geheven.

d. Niek Rietveld die onze vereniging jaren heeft gediend en Eric Bruens hebben aangekondigd hun taken neer te leggen. Het bestuur stelt voor om Marius Hoogendam tot technisch commissaris te benoemen en om Jaco de Hoog tot ritten commissaris te benoemen.

Hierna geeft Pieter het woord aan Daan Peters die vervolgens de voorstellen in stemming brengt, waarna deze bij acclamatie worden aangenomen.

Hierna geeft Ed Bijster een korte toelichting op de te verrijden rit en worden de equipes weg gestart door Jaco de Hoog. Het ritje levert na aankomst bij garage Koerts stof tot overleg (ook omdat er toch wat schoonheidsfoutjes in zaten) maar de algemene teneur was dat men blij was weer eens een Rohac ritje te hebben gereden. Verheugend was ook het relatief grote aantal onervaren deelnemers, want deze ritjes blijven een aardige kennismaking met deze sport.